RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Państwa dane są przetwarzane w naszej Praktyce Fizjoterapeutycznej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza fizjoterapeutów związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustną lub pisemną), wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez Gabinet Państwa danych osobowych, potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z Ustawą  o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również, w drodze odrębnego wniosku, upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie. 

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL, adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane, ułatwiają nam Państwo kontakt ze sobą i upoważniają Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

 • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

 • przypomnienia o wizycie,

 • odwołania wizyty.

Taki kontakt z Państwem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda Pacjenta.

Prosimy jednak pamiętać, że mogą Państwo w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie swoich danych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sami Państwo upoważnią.

Jeśli uznają Państwo, że działania Gabinetu naruszają zasady ochrony danych osobowych, mogą zwrócić się Państwo do Administratora danych w Gabinecie: Anna Szczerba, 531 594 946 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Praktyka zawodowa: Fizjoterapia AS Anna Szczerba, zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • wpisu nr Z-210638-20190805 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

    2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Warszawie            (03-982) przy ul. Bora-Komorowskiego 37/69.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

 1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

 • badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

 • fizjoprofilaktyka,

 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

 2. Pacjenci proszeni są o odwoływanie wizyt najpóźniej 24h przed umówionym terminem spotkania. W razie niedopełnienia tego obowiązku, przy kolejnej wizycie pobierana będzie opłata w wysokości 100% ceny zabiegu.

 

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

 • pierwsza kopia dokumentacji medycznej wydawana jest bezpłatnie,

 • za kopię drugą i kolejne odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,10zł/1strona.

 

 

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych pobierane są od Pacjentów opłaty.

 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.fizjoszczerba.pl oraz w gabinecie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.